Rozhodnutí o přijetí na ZŠ

Dokument ke stažení: Rozhodnutí -zápis

V Bílém Potoce 05.05.2020

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace, rozhodl podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

Níže uvedení uchazeči se přijímají/nepřijímají od školního roku 2020/2021 k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace

Registrační číslo Výsledek řízení
ZŠ/64/2020 Nepřijat(a) – žádost o odklad školní docházky
ZŠ/66/2020 Přijat(a)
ZŠ/67/2020 Nepřijat(a) – žádost o odklad školní docházky
ZŠ/70/2020 Přijat(a)
ZŠ/71/2020 Přijat(a)
ZŠ/72/2020 Přijat(a)
ZŠ/73/2020 Přijat(a)

Odůvodnění:
Řízení o přijetí k základnímu vzdělávání bylo zahájeno na základě přihlášení dítěte k zápisu k povinné školní docházce jeho zákonným zástupcem. Po zvážení zjištěných skutečností, zejména o přiměřené duševní a tělesné vyspělosti , ředitel školy rozhodl o přijetí k základnímu vzdělání.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů od jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Libereckého kraje.

Zveřejněno dne: 05.05.2020

PhDr. Emil Hanko
ředitel školy