Povinně zveřejňované informace dle zákona 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace –
Základní škola a Mateřská škola, Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace

dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a ve znění vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup)

1. Oficiální názevZákladní škola a Mateřská škola, Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace
2. Důvod a způsob založeníZřizovatelem Základní školy a Mateřské školy, Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace je Obec Bílý Potok.

Hlavní účel a předmět činnosti je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími právními předpisy. Škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR. Je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem a v právních vztazích nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí. Škola je pod výše uvedeným názvem zapsána ve školském rejstříku.
3. Organizační struktura 
4. Kontaktní spojení   
4.1 Kontaktní spojeníZákladní škola a Mateřská škola, Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace, Bílý Potok 22, 463 62 Hejnice.

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvuZákladní škola a Mateřská škola, Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace, Bílý Potok 22, 463 62 Hejnice.
4.3 Úřední hodinyÚřední hodiny Základní úřední hodiny : Budova školy   Pondělí – čtvrtek 8:00 – 14:00
4.4 Telefonní číslatel./administrativní pracovník +420 482 322 160 tel. ředitel školy : +420 730 141 891 tel. vedoucí učitel v MŠ : +420 705 102 933
4.5 Čísla faxu
4.6 Adresa internetové stránkyhttp://www.skolabilypotok.cz/
4.7 Adresa e-podatelnyreditel@skolabilypotok.cz    
4.8 Další elektronické adresyvedoucipj@skolabilypotok.cz  
5. Případné platby lze poukázat986030379/0800

Občané mohou úhrady provádět rovněž: v hotovosti v budově školy na pokladně , neboprostřednictvím řádně vyplněné poštovní poukázky typu A.
6. IČ72745045
7. DIČNepoužívá se
8. Dokumenty   
8.1 Seznamy hlavních dokumentů 
8.2 Rozpočet
9. Žádosti o informace
Žadatelem o informace je každá fyzická i právnická osoba.

Jak a kde lze informace získat
Žádosti o informace se podávají písemně nebo elektronicky cestou podatelny školy. Pokud je žádost o informaci podána elektronicky, musí tak být učiněno prostřednictvím elektronické podatelny školy a žádost nemusí být opatřena elektronickým podpisem. Žádost o jednoduchou informaci lze vyřídit i ústně ve škole. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci za dostačující, je třeba podat žádost písemně. Žádost musí být zaslána na adresu:
Základní škola a Mateřská škola, Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Bílý Potok 220 463 62 Hejnice
nebo emailem přes elektronickou podatelnu školy: reditel@skolabilypotok.cz   
V případě osobního podání musí být žádost doručena na podatelnu školy.
Informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím se rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, tzn.: obsah písemného záznamu na listinězáznam uložený v elektronické podobězvukový záznamobrazový záznamaudiovizuální záznam Informací není počítačový program.
10. Příjem žádostí a dalších podáníZpůsob podání žádostí o informace dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Základní škola a Mateřská škola, Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace je samostatným povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb. a má ze zákona povinnost poskytovat fyzickým i právnickým osobám informace vztahující se k její působnost. Pro podání žádosti nejsou povinné žádné formuláře. Ze žádosti musí být podle § 14 odst. 2 zákona zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. Fyzická osoba uvede v žádosti: jménopříjmenídatum narozeníadresu místa trvalého pobytu – není-li přihlášena k trvalému pobytu uvede adresu bydlištěa adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště Právnická osoba uvede v žádosti: názevidentifikační číslo osobyadresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídlapříp. elektronickou adresu Neobsahuje-li žádost náležitosti podle § 14 odst. 2 zákona a adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána prostřednictvím elektronické podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil, není žádostí ve smyslu tohoto zákona. Žádost lze podat následujícím způsobem: ústně  osobně na adrese        Základní škola a Mateřská škola, Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Bílý Potok 220 463 62 Hejnice

telefonicky na čísle: 482 322 160, 730 141 891 písemněindividuální podání dopisem  na podatelnu města v její úřední hodinyelektronickou poštou na adresu: reditel@skolabilypotok.cz    Místo, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání nebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob:             Základní škola a Mateřská škola, Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Bílý Potok 220 463 62 Hejnice
11. Opravné prostředkyOpravné prostředky proti rozhodnutím vydaných školou se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštními předpisy (např. zák. č. 500/2004 Sb., správní řád). Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání. Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání. Povinný subjekt předloží odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu  a ten rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 kalendářních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu neleze prodloužit. Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Na postup při vyřizování žádosti o informace může žadatel podat stížnost. Stížnost lze podat písemně nebo ústně. Stížnost se podává v sídle školy, do 30 dnů ode dne doručení informace nebo uplynutí lhůty pro poskytnutí informace. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. Základní škola a Mateřská škola, Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne doručení stížnosti. Nadřízený orgán stížnost posoudí a do 15 dnů ode dne, kdy mu byla stížnost předložena přijme příslušné rozhodnutí. Pro podání stížnosti není povinnost použít formulář
12. Formuláře
13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situacíŘešení životních situací – rozcestník
14. Předpisy   
14.1 Nejdůležitější používané předpisyZákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,

Zákon 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech,

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
14.2 Vydané právní předpisyVyhlášky a nařízení města
15. Úhrady za poskytování informací   
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací1. Náklady na pořízení kopií  Černobílé kopírování + tisk A4 A3 jednostranné oboustranné jednostranné oboustranné 1,00 2,00 2,00 3,00 Barevné kopírování + tisk A4 A3 jednostranné oboustranné jednostranné oboustranné 12,00 23,00 23,00 45,00
2. Náklady na opatření technických nosičů dat Nosič dat cena CD-R, DVD-R dle pořizovacích nákladů disketa 3,5“ dle pořizovacích nákladů audiokazeta, videokazeta dle pořizovacích nákladů
3. Náklady na odeslání informací žadateli Náklady na poštovní služby listovní zásilky dle aktuálního ceníku poskytovatele služeb balíkové zásilky dle aktuálního ceníku poskytovatele služeb 4. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

V případě, že se jedná o informaci, kde je nutné mimořádně rozsáhlé vyhledání informací, zaplatí žadatel 120,00 Kč za každou započatou hodinu práce každého zaměstnance, podílejícího se na vyhledání informace.

Pokud součet všech nákladů nepřesáhne částku 50,00 Kč, je informace poskytnuta zdarma.
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informacíDoposud nebyly vydány.
16. Licenční smlouvy   
16.1 Vzory licenčních smluv
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.Prohlášení o ochraně soukromí

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation neboli GDPR) účinné od 25. 5. 2018 má za cíl hájit práva (především) občanů Evropské unie proti neoprávněnému nakládání s jejich osobními údaji.

Subjekty údajů mají právo

Právo na přístup umožňuje subjektu údajů zjistit, zda a případně jaké údaje o jeho osobě správce zpracovává a uchovává, účel, právní základ, způsob a dobu zpracování a příjemcích, kterým jsou osobní údaje zpřístupněny. Stejně tak má každý subjekt údajů právo na kopie všech osobních údajů, které o něm správce zpracovává. Tím by však nikdy neměla být dotčena práva ostatních (zejména právo na ochranu jejich osobních údajů, ale rovněž se může jednat o ochranu duševního vlastnictví či obchodního tajemství), případně ohrožena národní bezpečnost. Subjekty údajů také mají být informováni o tom, zda jsou jeho osobní údaje využívány k automatickému rozhodování nebo profilování. V této souvislosti má subjekt údajů právo dozvědět se také, jaké postupy, význam a předpokládané důsledky takové zpracování může představovat.

Právo na opravu umožňuje subjektu údajů dožadovat se nápravy v případě, kdy zjistí, že evidované údaje jsou nesprávné, nepřesné nebo neúplné. Správce osobních údajů musí zajistit provedení opravy bez zbytečného odkladu. Za tímto účelem správce zajistí vhodný jednotný postup pro podávání a vyřizování žádostí, např. prostřednictvím online žádostí o opravu.

Právo na výmaz (neboli právo být zapomenut) umožňuje subjektu údajů požadovat odstranění svých údajů z evidence správce, pokud nastane některý z těchto případů:

 • Osobní údaje jsou evidovány a zpracovávány protiprávně, např. uplynula stanovená doba zpracování;
 • zpracování bylo založeno na souhlasu, který byl odvolán, a zároveň neexistuje jiný právní důvod pro jejich zpracování;
 • rodič nesouhlasí se zpracováním osobních dat svého dítěte (pokud se jedná o zpracování údajů na základě souhlasu pro služby informační společnosti).
 • osobní údaje již nejsou pro účel, pro který byly uchovávány a zpracovávány, potřeba;
 • subjekt údajů vznese námitku proti zpracování založeném na oprávněných zájmech správce osobních údajů a tyto oprávněné zájmy nepřeváží zájem na ochraně osobních údajů občana.

V případě uplatnění práva na výmaz je subjekt údajů oprávněn požadovat výmaz všech výskytů a odkazů na jeho osobní údaje ve všech jejich kopiích.

Právo na omezení zpracování ukládá správci osobních údajů omezit zpracovávání osobních údajů občana z následujících důvodů:

 • Pokud subjekt údajů namítá, že zpracovávané údaje jsou nepřesné, je možné požadovat omezení zpracování na dobu nutnou k ověření přesnosti osobních údajů;
 • jestliže pro zpracování osobních údajů neexistuje právní základ, může subjekt údajů místo výmazu požadovat omezení zpracování (tedy aby je správce po vymezenou dobu pouze uchoval, avšak jinak nezpracovával);
 • ačkoli osobní údaje již nejsou potřeba pro vytyčený účel správce, mohou být i nadále potřebné pro občana, např. pro obhajobu případných právních nároků;
 • jestliže subjekt údajů již vznesl námitku proti zpracování údajů, je oprávněn zároveň požadovat omezení zpracování na dobu nutnou k ověření, zda oprávněné zájmy správce převáží nad zájmy subjektu údajů.

Právo vznést námitky umožňuje subjektu údajů ohradit se proti zpracování jeho osobních údajů založeném na oprávněném nebo veřejném zájmu správce osobních údajů. V případě námitek subjektu údajů má správce povinnost ověřit a řádně zdůvodnit, zda oprávněné či veřejné zájmy převažují nad zájmy subjektu údajů na ochraně jeho osobních údajů.

Právo na přenositelnost umožňuje subjektu údajů získat své osobní údaje ve strukturované strojově čitelné podobě. Rovněž může požadovat, aby tyto údaje byly předány přímo jinému správci, pokud je to (technicky) možné a proveditelné. Právo se však uplatní pouze v případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu či smlouvě.

Tato práva mohou občané uplatnit:

 • ústně – v sídle organizace
 • písemně – osobně v sídle organizace nebo poštou na adresu sídla organizace

Základní škola a Mateřská škola Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace

Bílý Potok 220

463 62 Hejnice

e-mailem:  reditel@skolabilypotok.cz

datovou schránkou: : km2mbib

telefonicky na tel. čísle: 730141891

Lhůta na zpracování žádosti:

Žádosti budou zpracovány do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, zejména z důvodu komplexnosti a obtížnosti případu, o čemž musí být subjekt údajů ze strany správce informován, včetně důvodů prodloužení.

Postup k uplatnění těchto práv subjektu údajů:

1. Přijetí žádosti

2. Identifikace žadatele

3. Vyhodnocení žádosti

4. Rozhodnutí o žádosti

5. Výkon rozhodnutí

6. Informování žadatele

Identifikační a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Innovation One s.r.o.

IČO: 04734807

Se sídlem: Březenecká 4808, 430 04 Chomutov

Odpovědná osoba pověřence:

Filip Šikola

+420 775 992 451

filip.sikola@innone.cz