dokument ke stažení: návrat do školy…covid 19

Informace pro zákonné zástupce žáků ZŠ a MŠ Bílý Potok

Žáci mají možnost se účastnit vzdělávacích aktivit naší organizace ode dne 25.5.2020. Pohyb žáků v základní škole se řídí níže popsanými principy. Po přečtení je zákonný zástupce povinen vyjádřit písemně (tiskopisem) zájem o docházku do školy do 18.5.2020.

  • Zákonný zástupce má povinnost podepsat čestné prohlášení a seznámení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění dítěte (předložený tiskopis)
  • Provozní doba školy:

Ranní družina se dle nařízení ruší. Příchod do budovy školy v čase 7:45 – 8:00. Vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Předávání žáků bude probíhat při příchodu i odchodu pouze u hlavních dveří, škola zajistí dozor svým zaměstnancem.

  • Při příchodu i odchodu si žák provede desinfekci rukou, je připraven bezdotykový dávkovač desinfekce. Mytí rukou bude probíhat po každé vyučovací hodině.
  • Je zcela v kompetenci ředitele školy rozhodnout o tom, jaké vzdělávací a zájmové aktivity a v jakém rozsahu budou realizovány. Odpolední část vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny.
  • Hygienické opatření žáka (žák si nosí z domova každý den 2 čisté roušky na zakrytí nosu a úst, sáček na ukládání roušky během oběda apod., žák musí dodržovat odstup 2 metry od ostatních žáků v souladu s mimořádnými opatřeními). Ve třídě nemusí žáci ani pedagog nosit roušky, pokud je dodržen odstup 2metry. Během skupinové práce, budou –li žáci u sebe blíže, roušky použijeme.
  • Pokud by žák nedodržoval hygienická pravidla opakovaně, může to být důvodem k nevpuštění žáka do školy
  • Hygienické opatření školy (škola zajistí hygienická opatření: desinfekce prostor školy, povrchů, předmětů dle nařízení, pravidelné větrání společných prostor, desinfekce na ruce, desinfekční mýdla a jednorázové utěrky, odstupy žáků při stravování ve školní jídelně, pitný režim zajistí zákonní zástupci)
  • Omlouvání žáků – škola si vede evidenci o docházce žáků, absence se však nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti.
  • Pokud žák začne během pobytu ve škole vykazovat některý z příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti, škola bude ihned kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření bude škola informovat spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáci změní místnost, budou nosit roušky neustále, dokud nebude známý zdravotní stav indisponovaného žáka. Stejný postupu v případě výkazu příznaků u zaměstnance školy, ten opustí školu v nejkratším možném čase.

V Bílém Potoce 5.5.2020

PhDr. Emil Hanko, ředitel školy