Povinně zveřejňované informace
Základní škola a Mateřská škola, Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace

dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a ve znění vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup)

1. Oficiální název Základní škola a Mateřská škola, Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace
2. Důvod a způsob založení Zřizovatelem Základní školy a Mateřské školy, Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace je Obec Bílý Potok.

Hlavní účel a předmět činnosti je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími právními předpisy. Škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR. Je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem a v právních vztazích nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí. Škola je pod výše uvedeným názvem zapsána ve školském rejstříku.

3. Organizační struktura
4. Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní spojení Základní škola a Mateřská škola, Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace, Bílý Potok 22, 463 62 Hejnice.
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Základní škola a Mateřská škola, Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace, Bílý Potok 22, 463 62 Hejnice.
4.3 Úřední hodiny Úřední hodiny

Základní úřední hodiny :

Budova školy
Pondělí – čtvrtek 8:00 – 14:00
4.4 Telefonní čísla
tel./administrativní pracovník +420 482 322 160
tel. ředitel školy : +420 730 141 891
tel. vedoucí učitel v MŠ : +420 705 102 933
4.5 Čísla faxu
4.6 Adresa internetové stránky https://www.skolabilypotok.cz/
4.7 Adresa e-podatelny reditel@skolabilypotok.cz
4.8 Další elektronické adresy vedoucipj@skolabilypotok.cz
5. Případné platby lze poukázat 986030379/0800

Občané mohou úhrady provádět rovněž:

§  v hotovosti v budově školy na pokladně , nebo

§  prostřednictvím řádně vyplněné poštovní poukázky typu A.

6. IČ 72745045
7. DIČ Nepoužívá se
8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů
8.2 Rozpočet
9. Žádosti o informace Žadatelem o informace je každá fyzická i právnická osoba.

Jak a kde lze informace získat
Žádosti o informace se podávají písemně nebo elektronicky cestou podatelny školy. Pokud je žádost o informaci podána elektronicky, musí tak být učiněno prostřednictvím elektronické podatelny školy a žádost nemusí být opatřena elektronickým podpisem. Žádost o jednoduchou informaci lze vyřídit i ústně ve škole. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Žádost musí být zaslána na adresu:

Základní škola a Mateřská škola, Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace

Bílý Potok 220

463 62 Hejnice

nebo emailem přes elektronickou podatelnu školy:

reditel@skolabilypotok.cz

V případě osobního podání musí být žádost doručena na podatelnu školy.

Informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím se rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, tzn.:

§  obsah písemného záznamu na listině

§  záznam uložený v elektronické podobě

§  zvukový záznam

§  obrazový záznam

§  audiovizuální záznam

Informací není počítačový program.

10. Příjem žádostí a dalších podání Způsob podání žádostí o informace dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Základní škola a Mateřská škola, Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace je samostatným povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb. a má ze zákona povinnost poskytovat fyzickým i právnickým osobám informace vztahující se k její působnost. Pro podání žádosti nejsou povinné žádné formuláře. Ze žádosti musí být podle § 14 odst. 2 zákona zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Fyzická osoba uvede v žádosti:

§  jméno

§  příjmení

§  datum narození

§  adresu místa trvalého pobytu – není-li přihlášena k trvalému pobytu uvede adresu bydliště

§  a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště

Právnická osoba uvede v žádosti:

§  název

§  identifikační číslo osoby

§  adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla

§  příp. elektronickou adresu

Neobsahuje-li žádost náležitosti podle § 14 odst. 2 zákona a adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána prostřednictvím elektronické podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil, není žádostí ve smyslu tohoto zákona.

Žádost lze podat následujícím způsobem:

§  ústně

§

  • osobně na adrese        Základní škola a Mateřská škola, Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace
  • Bílý Potok 220
  • 463 62 Hejnice
  • telefonicky na čísle: 482 322 160, 730 141 891

§  písemně

§  individuální podání dopisem  na podatelnu města v její úřední hodiny

§  elektronickou poštou na adresu: reditel@skolabilypotok.cz

Místo, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání nebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob:

Základní škola a Mateřská škola, Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace

Bílý Potok 220

463 62 Hejnice

11. Opravné prostředky Opravné prostředky proti rozhodnutím vydaných školou se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštními předpisy (např. zák. č. 500/2004 Sb., správní řád). Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.

Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání. Povinný subjekt předloží odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu  a ten rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 kalendářních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu neleze prodloužit.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Na postup při vyřizování žádosti o informace může žadatel podat stížnost. Stížnost lze podat písemně nebo ústně. Stížnost se podává v sídle školy, do 30 dnů ode dne doručení informace nebo uplynutí lhůty pro poskytnutí informace. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. Základní škola a Mateřská škola, Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne doručení stížnosti. Nadřízený orgán stížnost posoudí a do 15 dnů ode dne, kdy mu byla stížnost předložena přijme příslušné rozhodnutí. Pro podání stížnosti není povinnost použít formulář

12. Formuláře
13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací Řešení životních situací – rozcestník
14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
 • Zákon 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech,
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
14.2 Vydané právní předpisy Vyhlášky a nařízení města
15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací 1. Náklady na pořízení kopií

Černobílé kopírování + tisk
A4 A3
jednostranné oboustranné jednostranné oboustranné
1,00 2,00 2,00 3,00
Barevné kopírování + tisk
A4 A3
jednostranné oboustranné jednostranné oboustranné
12,00 23,00 23,00 45,00

2. Náklady na opatření technických nosičů dat

Nosič dat cena
CD-R, DVD-R dle pořizovacích nákladů
disketa 3,5“ dle pořizovacích nákladů
audiokazeta, videokazeta dle pořizovacích nákladů

3. Náklady na odeslání informací žadateli

Náklady na poštovní služby
listovní zásilky dle aktuálního ceníku poskytovatele služeb
balíkové zásilky dle aktuálního ceníku poskytovatele služeb

4. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

V případě, že se jedná o informaci, kde je nutné mimořádně rozsáhlé vyhledání informací, zaplatí žadatel 120,00 Kč za každou započatou hodinu práce každého zaměstnance, podílejícího se na vyhledání informace.

Pokud součet všech nákladů nepřesáhne částku 50,00 Kč, je informace poskytnuta zdarma.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací Doposud nebyly vydány.
16. Licenční smlouvy
16.1 Vzory licenčních smluv
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.