Školní budova se otevírá v 6.00 a uzavírá v 16.00 hodin.

Základní škola

Vyučovací hodiny Základní školy

 1. 8.00 – 8.45
 2. 8.55 – 9.40
 3. 10.00 – 10.45
 4.    10.55 – 11.40
 5. 12.00 – 12.45
 6. 12.55 – 13.40

V 7.55 je žák povinen být na svém místě a připraven na vyučování (tzv. první zvonění). Obědy jsou ve školní jídelně vydávány pro žáky ZŠ od 11.40 do 12.00 hodin.

Mateřská škola

Provoz je stanoven od 6:00 do 16:00 hodin. Děti se scházejí od 6:00 do 8:00 hodin. Po obědě je možné vyzvednout dítě od 12:00 hodin do 12.15 hodin Po předchozí domluvě s třídní učitelkou lze dítě přivést podle aktuální potřeby rodičů. Provoz MŠ je omezen nebo přerušen v měsících červenci a srpnu, zpravidla na 5 týdnů. Informaci o omezení nebo přerušení provozu školy zveřejní ředitel na přístupném místě ve škole (nástěnka pro rodiče) a na webových stránkách školy, nejméně 1 měsíce předem.

Režim dne

 • 00 – 8.00 – příchod dětí do MŠ, spontánní hra podle zájmu a výběru dětí, činnosti nabídnuté učitelkou, individuální práce s předškolními dětmi
 • 00 – 8.30 – ranní komunitní kruh, cvičení, pohybové hry
 • 30 – 9.00 – hygiena, ranní svačinka
 • 00 -9.30 – didakticky cílené činnosti, spontánní a cílené aktivity podle tematického celku týdne, spontánní a záměrné učení ve skupinách i individuálně, jazykové chvilky a smyslové hry podle ŠVP
 • 30 – 11.15 – pobyt venku
 • 15 – 11.45 – hygiena, oběd
 • 45 – 12.00 – příprava na odpočinek, hygiena, převlékání do pyžama
 • 00 – 14.00 – odpočinek
 • 00 – 16.00 – odpolední svačinka, spontánní aktivity dětí, činnosti nabídnuté učitelkou, odchod dětí domů

Stanovený denní řád je flexibilní a může být pozměněn (výlety, divadelní představení). Informace o připravovaných akcích v mateřské škole jsou vždy včas oznamovány na webových stránkách školy a na nástěnce.

Školní družina

Provozní doba školní družiny

 • dopolední provoz

6.30 – 8.00 hod

 • odpolední provoz

11:30 – 16.00 hod

Vychovatelka ŠD přebírá žáky po poslední vyučovací hodině a odvede je do školní družiny.