Menu
ZŠ a MŠ Bílý Potok
ZŠ a MŠ Bílý Potok

Plán práce školy

Plány školy na školní rok 2023/2024

 

Hlavní úkoly školy ve školním roce 2023/2024

Oblast organizační a řídící

 • zajišťovat včasnou a úplnou informovanost na pracovištích (pravidelné porady, nástěnky, e-mail, dostupnost potřebných dokumentů)
 • aktualizovat vnitřní řád, vnitřní směrnice, vnitřní kontrolní systém
 • zajistit organizaci školního roku - třídní učitelé, pracovní úvazky, příprava školních akcí
 • rozvíjet a zkvalitňovat činnost školního poradenského pracoviště
 • pokračovat ve vytváření školy jako společenského centra
 •  zajistit rovný přístup a rovné příležitosti při přijímání ke vzdělávání a jeho průběhu
 • efektivně zajišťovat organizaci provozu
 • realizovat projekty spolupráci s rodiči
 • budovat školu jako příjemné a přátelské prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí
 • dbát o zajištění optimálních zdravotních podmínek pro všechny děti, žáky a pracovníky školy
 • sledovat psychohygienické podmínky výuky, zaměřit se na jejich dodržování pedagogy
 • zajistit pravidelnou kontrolou správnost a úplnost při vedení školní dokumentace
 • pokračovat v projektech „ Školní mléko“ a „Ovoce do škol“
 • posilovat snahy o zavádění a uplatnění nových forem práce a organizačních forem vyučování
 • podporovat aktivitu pedagogů v získávání a rozšiřování odborné kvalifikace v oblastech, které odpovídají prioritám školy
 • pracovní úkoly a rozhodovací pravomoci delegovat na co nejnižší úroveň
 • podporovat týmovou spolupráci pedagogů
 • snažit se o kvalifikovanost pedagogického sboru
 • zaměřit se na vytvoření školního systému vlastního hodnocení školy, na podporu řízení a rozvoje vlastního hodnocení

 

Oblast výchovně vzdělávací

Předškolní vzdělávání

 • uplatňovat ve výuce rozvoj komunikačních a pohybových dovedností
 • upevňovat vzájemnou komunikaci s rodiči, uplatňovat podněty rodičů, organizovat společné aktivity, seznamovat rodiče s děním ve školce  
 • navštívit filmové a divadelní představení  
 • organizovat výlety, aktivity v přírodě, exkurze  
 • rozvíjet u dětí poznatky a dovednosti v rámci dopravní výchovy 

 

 

Základní vzdělávání

 • zaměřit se na osvojení a upevnění základního učiva
 • podpora pohybových dovedností a aktivit žák
 • vypracovávat a vyhodnocovat individuální vzdělávací programy ve spolupráci s rodiči a odbornými pracovišti  
 • ve shodě s rodiči postupovat jednotně při uvolňování a omlouvání absence žáků, při prevenci záškoláctví. Účinnou prevencí a dobrou spoluprací s rodiči předcházet vzniku neomluvené absence
 • v plné míře poskytovat podpůrná opatření, využívat kompenzační pomůcky 
 • zaměřit se na rozvoj čtenářské, matematické, finanční, sociální a digitální gramotnosti, a to ve všech oblastech vzdělávání
 • rozvíjet u dětí poznatky a dovednosti v rámci dopravní výchovy 
 • vypracovat plán exkurzí, vycházek na celý rok dopředu, aby bylo využito příznivé polohy školy v přírodním prostředí a také nedocházelo k nahodilým a neplánovaným akcím, neschváleným vedením školy.
 • obohacovat výuku o další formy vzdělávání (besedy, exkurze, výstavy)
 • zajistit pro žáky - plavecký výcvik
 • při výuce uplatňovat individuální přístup
 • v oblasti prevence rizikového chování spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními, policií, orgány sociální péče a zřizovatelem
 • reagovat včas na vzniklé problémy, neponechávat bez řešení projevy šikany, náznaky rasistických projevů, zneužívání drog, záškoláctví a podobných sociálně patologických jevů
 • realizovat nácvik společenského chování

 

Oblast personální

 • dodržovat zásady GDPR
 • dbát na dodržování práv rodičů a vyžadovat plnění jejich povinností, i v součinnosti s orgány sociální péče  
 • zajišťovat trvalý a plynulý přenos informací rodičům prostřednictvím třídních schůzek, konzultacemi, využitím odborných služeb školských poradenských zařízení pro rodiče
 • vyvíjet aktivitu v získávání a rozšiřování odborné kvalifikace.
 • rozvíjet dobré vztahy a týmovou spolupráci v kolektivu

 

Oblast materiálně technická

 

 • snažit se o úpravu školní zahrady
 • realizovat vymalování školy

Oblast spolupráce s veřejností, prezentace školy

 • aktivní účast v projektech
 • zapojovat rodiče do školních aktivit, organizovat s nimi společné akce, dostatečně informovat o dění ve škole na webových stránkách školy 
 • zajišťovat trvalý a plynulý přenos informací rodičům prostřednictvím třídních schůzek, konzultacemi s vyučujícími, s využitím i odborných služeb školských poradenských zařízení pro rodiče
 • rozvíjet dobré vztahy a spolupráci se zřizovatelem, Školskou radou, stávajícími institucemi, firmami a sponzory, hledat nové možnosti spolupráce a podpory ze strany veřejnosti
 • systematicky spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními při diagnostice vzdělávacích potřeb žáků a doporučení podpůrných opatření.
 • prezentovat dovednosti žáků na veřejnosti (výstavy, besídky, vystoupení)
 • zaměřit se na propagaci práce školy v tisku, v místních novinách a dalších médiích, mezi rodičovskou veřejností

Hlavní úkoly ve školním roce 2023 – 2024 - akční plán

 

Zlepšení pracovního prostředí školy:

 • výzdoba chodeb a schodiště
 • estetický vzhled tříd
 • nákup nového vybavení a údržba stávajícího – zejména v oblasti ICT
 • účelné zařízení sborovny – vybudování kuchyňky
 • kvalitní úklid všech prostor školy

 

Zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu:

 • aktivní využívání všech učebnic, doplňkových materiálů a pomůcek při výuce
 • aktivní využívání ICT
 • DVPP pedagogů školy v rámci potřeb školy
 • rozvíjení mimoškolní činnosti žáků v kroužcích
 • projektové učení se zapojením všech částí organizace
 • diferencovat práci žáků podle jejich schopností a hlavně možností
 • posilovat význam školního poradenského pracoviště
 • pokračovat v úspěšné inkluzi žáků do naší školy
 • podpořit pozitivní vztahy mezi žáky

 

Materiální a ostatní úkoly školy

 • dobudování archivu školy
 • malování školní kuchyně
 • dokončit rekonstrukci školní kuchyně
 • rekonstrukce sociálních zařízení
 • dobudování školní zahrady
 • oprava drobných závad v celé budově školy
 • pokračovat ve spolupráci s MAS Frýdlantsko

 

 

 

 

 

 

 

 

Plán pracovních porad, pedagogických rad, třídních schůzek v ZŠ a informačních schůzek v MŠ

 

Pracovní porady nepedagogických zaměstnanců

vždy na začátku nového měsíce, termín porady bude vždy upřesněn

 

Pracovní porady pedagogických pracovníků

jednou za 14 dní, vždy ráno v pátek od 7.15 hodin do 7. 50 hodin, termíny budou vždy upřesněny

 

Pedagogické rady

Čtvrtek 31. 8. 2023 -zahajovací pedagogická rada

Úterý 21. 11. 2023 – pedagogická rada

úterý23. 1. 2024 – pedagogická rada – uzavření klasifikace k 22 .1. 2024

úterý 23. 4. 2024 – pedagogická rada

čtvrtek 20. 6. 2023 – pedagogická rada – uzavření klasifikace k 19. 6. 2024

 

Třídní schůzky ZŠ

Úvodní třídní schůzky – 7.9. 2023

středa 22. 11. 2023

středa 24. 4. 2024

Konzultace s třídní učitelkou – po dohodě s třídní učitelkou

 

Informační schůzky v MŠ

25. 9. 2023 od 15.30 hodin

středa 24. 1. 2024 od 15.30 hodin

 

 

 

 

 

Termíny zápisů

Základní škola

úterý 9. 4. 2024

 

Mateřská škola

Úterý 7. 5. 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2023

 

                                                                                                      PhDr. Emil Hanko

                                                                                                         ředitel školy

Základní škola

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem.

Pranostika na akt. den

Na mokrý duben, přichází suchý červen.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Mohlo by Vás zajímat


nahoru